Regulamin Konkursu Mikołajkowego 2024

Regulamin konkursu: Konkurs Mikołajkowy 2024
Madena Handmade

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Magdalena Ryczek (zam. os. II Pułku Lotniczego 5/36, Kraków.), właściciel sklepu Madena Handmade.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis
  facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z
  organizacją konkursu na łamach serwisu.
  Warunki uczestnictwa
 4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby zamieszkujące terytorium Polski, obserwujące fanpage Madena Handmade.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie
  Facebook.
 6. Konkurs trwa od 23.10.2023 r. do 15.11.2023 r. do końca dnia.
 7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem fanpage’a Madena Handmade.
 8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook
  znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/Madena.Handmade
  Zadanie konkursowe
 9. Zadanie konkursowe polega na narysowaniu rysunku przedstawiającego jedno ze zwierzątek: Żabka, Świnka, Leniwiec. Rysunek może być wykonany dowolną metodą. Zdjęcie rysunku należy umieścić pod dedykowanym postem na fanpage.
 10. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
 11. W konkursie zostanie wyłonionych trzech zwycięzców.
 12. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez Organizatora konkursu.
 13. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
  pośrednictwem postu na portalu Facebook oraz wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
 14. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w
  wypowiedziach.
 15. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały
  udziału w konkursie.
  Nagroda
 16. Nagrodą w konkursie jest: 1. miejsce: wybrana przez zwycięzcę maskotka z puli przedstawionych przez Organizatora, 2. miejsce: voucher o wartości 50 zł do sklepu Organizatora, 3. miejsce: pluszak wskazany przez Organizatora w wybranym przez zwycięzcę kolorze.
 17. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców na koszt Organizatora poprzez Paczkomat InPost lub kuriera DPD.
 18. Formę i adres wysyłki należy ustalić najpóźniej do 26.11.2023 r., po tym czasie traci ona ważność.
 19. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
  przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez
  Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie
  Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 22. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie
  Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w
  serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
  Reklamacje
 23. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia
  konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: magda@madenahandmade.pl
 24. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W
  tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – tytuł konkursu).
 25. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.
  Obowiązek informacyjny
 26. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Magdalena Ryczek, zam. os. II Pułku Lotniczego 5/36, Kraków. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: magda@madenahandmade.pl
 27. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
  Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Madena Handmade.
 28. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym
  wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a
  także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia
  obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
  Postanowienia końcowe
 29. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
  cywilnego i inne przepisy prawa.
 30. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
  właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 31. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
  Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Madena Handmade.
 32. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu
Shopping Cart
Scroll to Top